Všeobecné obchodné podmienky predaja vstupeniek | HC Košice Ticketing
Icon/24hoursCreated with Sketch. Icon/add-to-cartCreated with Sketch. Icon/avatarCreated with Sketch. Icon/checkoutCreated with Sketch. Icon/empty-cartCreated with Sketch. Icon/Cart flatCreated with Sketch. Icon/CheckCreated with Sketch. Icon/XCreated with Sketch. Icon/Close bannerCreated with Sketch. Icon/emailCreated with Sketch. Icon/filterCreated with Sketch. Icon/HamburgerCreated with Sketch. Icon/HomeCreated with Sketch. icon/infoCreated with Sketch. Icon/keyCreated with Sketch. Icon/LikeCreated with Sketch. Icon/MailboxCreated with Sketch. Icon/MapCreated with Sketch. Icon/Navigation leftCreated with Sketch. Icon/Navigation rightCreated with Sketch. Icon/passwordCreated with Sketch. Icon/searchCreated with Sketch. Icon/securityCreated with Sketch. Icon/1Created with Sketch. Icon/2Created with Sketch. Icon/3Created with Sketch. Icon/TelephoneCreated with Sketch. Icon/TruckCreated with Sketch. Icon/UserCreated with Sketch. Icon/PrihlásenieCreated with Sketch.

Všeobecné obchodné podmienky predaja vstupeniek

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej Vstupenky a/alebo používateľom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ na strane jednej a 

Obchodné meno:           HC Košice s.r.o.

Sídlo:                                 Nerudova 12, 040 01 Košice

IČO:                                    36198072

DIČ:                                    2020046831

IČ DPH:                             SK 2020046831

Registrácia:                     Obchodný register vedený Mestským súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 11589/V

E-mail:                              vstupenky@hckosice.sk

Tel. č.:                                +421 (55) 622 16 73

Štatutárny orgán:           Miloslav Klíma, konateľ

(ďalej len „HC Košice“) na strane druhej.

 

 

1.               DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.           HC KOŠICE

HC Košice predáva Vstupenky na podujatie prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ a informačný, predajný a rezervačný systém (ďalej len „Systém“).

 

Prostredníctvom Systému, ktorý je dostupný na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/, ako aj prostredníctvom predajných miest uvedených na stránke https://vstupenky.hckosice.sk/, sa umožňuje všetkým Záujemcom o Podujatia získavanie informácií predovšetkým o rôznych podujatiach, a následná realizácia predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na Záujemcom vybrané Podujatia.

 

1.2.           PODUJATIE

Podujatie je verejné podujatie športového charakteru (napr. športové predstavenie), na ktoré sa prostredníctvom Systému predávajú Vstupenky a ktoré organizuje HC Košice.

 

Podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa HC Košice zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

 

Aktuálny zoznam Podujatí je dostupný na predajných miestach HC Košice a na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/.

 

1.3.           ORGANIZÁTOR

HC Košice prevádzkuje alebo organizuje Podujatie.

 

1.4.           PREDAJNÉ MIESTO

Predajným miestom sú všetky autorizované predajne HC Košice. Aktuálny zoznam Predajných miest je uverejnený na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/

 

VSTUPENKA

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej Majiteľovi za poplatok (spravidla jednorazový) vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestno-právne následky. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní /tzv. permanentka/, ktorá umožňuje opakovaný vstup na Podujatie počas jeho trvania), a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Po opustení miesta konania Podujatia je Vstupenka neplatná, s výnimkou Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na Predajných miestach a na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/. Vstupenka slúži pre Majiteľa Vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak Záujemca o Podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí Vstupenku zakúpiť na predajnom mieste a o takýto doklad pred zakúpením Vstupenky požiadať vopred.

 

1.5.           MAJITEĽ VSTUPENKY

Majiteľ Vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste alebo priamo v Systéme prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/. Majiteľ Vstupenky nesmie Vstupenku ďalej ponúkať na predaj. Odporúčame, aby Majiteľ Vstupenky mal registráciu na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/. Nákup vstupenky na https://vstupenky.hckosice.sk/na Podujatí alebo v súvislosti s ním môžu byť HC Košice alebo tretími osobami (sprostredkovatelia osobných údajov) zhotovované rôzne formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu alebo zvukovoobrazového záznamu) napr. na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. HC Košice nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zákonných a iných povinností spracovateľa osobných údajov, pokiaľ ním nie je HC Košice alebo ním poverený subjekt.

 

Majiteľom vstupenky sa rozumie aj držiteľ permanentky, pokiaľ v týchto VOP nie je uvedené inak.

 

Vstup majiteľom vstupeniek bude umožnení v zmysle prijatých aktuálnych protipandemických opatrení prijatých príslušnými štátnymi orgánmi a samotným HC Košice. Majitelia vstupeniek sú povinní dodržiavať všetky protipandemické opatrenia bez výnimky. V prípade, ak zo strany majiteľa vstupenky dôjde k porušovaniu týchto opatrení, HC Košice je oprávnené neumožniť vstup majiteľovi vstupenky na podujatie, prípadne ho vyviesť z budovy počas podujatia a majiteľ nemá nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu.

 

Majiteľ vstupenky je povinný dodržiavať Návštevný poriadok Steel arény a Organizačný a návštevný poriadok HC Košice.  

 

2.               DRUHY VSTUPENIEK

2.1.           Klasická papierová Vstupenka s ochrannými prvkami

Klasická Vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, musí obsahovať:

1.        názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky;

2.        sektor, rad a sedadlo, ku ktorému sa Vstupenka vzťahuje;

3.        úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke; a

4.        označenie a daňové údaje HC Košice.

 

2.2.           Vstupenka doručená e-mailom po zakúpení online na https://vstupenky.hckosice.sk/ vo formáte pdf. Vstupenka je k dispozícii aj v sekcii https://vstupenky.hckosice.sk/moje-vstupenky 

Metóda distribúcie Vstupeniek vlastnou tlačou Vstupenky na kancelársky hárok A4 výlučne prostredníctvom laserovej tlačiarne na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny Vstupenky v plnej výške.

Vlastná vytlačená Vstupenka musí obsahovať:

1.        názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia, cenu Vstupenky;

2.        sektor, rad a sedadlo, ku ktorému sa Vstupenka vzťahuje;

3.        úplný, jedinečný čiarový kód a súhrn údajov, ktoré sa nachádzajú na Vstupenke; a

4.        označenie a daňové údaje HC Košice.

 

2.3.           Elektronická Vstupenka doručená e-mailom po zakúpení online na https://vstupenky.hckosice.sk/ vo formáte png.

Elektronická Vstupenka zobraziteľná na mobilnom telefóne, pričom vstup bude povolený na základe validácie čiarového kódu elektronickej Vstupenky.

 

2.4.           Permanentka vo forme plastovej kartičky opravňujúca vstup na všetky domáce zápasy v danej sezóne.  Jej platnosť vyprší po poslednom zápase sezóny. Na držiteľov permanentky sa vzťahujú nasledovné práva a povinnosti:

- v prípade, že nebude povolená účasť divákom z dôvodu uzatvorenia štadiónov v rámci protipandemických či iných opatrení, nevzniká držiteľom permanentiek nárok na peňažnú náhradu/vrátenie peňazí. 

-    zakúpením permanentky na sezónu 2023/2024 získava držiteľ permanentky automaticky prednostné právo na kúpu permanentky na sezónu 2024-2025.  

-        benefity komunikované pre vybrané druhy permanentiek sú poskytované partnermi klubu. HC Košice nezodpovedá za kvalitu produktov a služieb partnerov a vyhradzuje si právo daný benefit zrušiť. HC Košice nezodpovedá za poskytnutie benefitu samotným partnerom klubu. Presné pokyny na uplatnenie benefitov sú uvedené na stránke https://vstupenky.hckosice.sk/permanentky

-        predaj a vstup na zápasy Tipos Extraligy s detskou permanentkou bude umožnený pre deti do 12 rokov (vrátane) v sprievode dospelej osoby. Vstup s detskou permanentkou bude umožnený cez špeciálne označený turniket.  

-        študentskú permanentku je možné zakúpiť len s platnou študentskou kartou ISIC. Vstup so študentskou permanentkou bude umožnený cez špeciálne označený turniket.

-        poskytované zľavy nie je možné kombinovať,

-        permanentka umožňuje jej držiteľovi vstup na zápasy základnej časti a play-off,

-        permanentka je neprenosná,

-        pri strate permanentky je jej držiteľ oprávnený požiadať o vystavenie duplikátu permanentky (plastovej kartičky). Vystavenie novej permanentky je spoplatnené sumou 5 Eur. 

 

3.               ZMLUVNÝ VZŤAH

3.1.           HC Košice zabezpečuje predaj Vstupeniek na Podujatie a zároveň prijíma od Záujemcov o Podujatie finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek na Podujatie. Uhradením ceny Vstupenky, t. j. zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ vstupuje Majiteľ Vstupenky vo vzťahu k Podujatiu do právneho vzťahu s HC Košice ako organizátorom vybraného Podujatia. Informácie o Podujatiach sú prístupné na Predajných miestach a na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/. Zmluva medzi HC Košice a Majiteľom Vstupenky sa uzaviera na dobu určitú, a to do uskutočnenia Podujatia, resp. vysporiadania nárokov z nej plynúcich.

3.2.         Za zmenu Podujatia zodpovedá HC Košice, pričom právny vzťah medzi HC Košice a Majiteľom Vstupenky môžu upravovať okrem týchto VOP aj iné Podmienky organizátora. Zmena Podujatia môže spočívať najmä v zmene miesta, termínu a času konania Podujatia a rozsahu poskytovaných služieb v súvislosti s Podujatím (ďalej aj „Zmena“). 

3.3.             Pokiaľ má HC Košice informácie o zrušení alebo Zmene Podujatia, oznámi ich Majiteľovi Vstupenky prostredníctvom webového portálu https://vstupenky.hckosice.sk/.

3.4.             HC Košice je prevádzkovateľom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ a Majiteľom Vstupenky alebo Záujemcom o Podujatie umožňuje prístup k tejto internetovej stránke a tým aj k Systému, vrátane vykonania registrácie na tejto internetovej stránke.

 

 

4.               PRÁVA A POVINNOSTI MAJITEĽA VSTUPENKY

4.1.             Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t. j. Vstupenky na Podujatie trvajúce jeden a viac dní.). Po opustení priestoru, v ktorom sa Podujatie uskutočňuje, stráca Vstupenka (s výnimkou tzv. permanentky) platnosť.

4.2.             Majiteľ Vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie HC Košice, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Majiteľ Vstupenky sa kúpou Vstupenky stáva zmluvným partnerom HC Košice v súvislosti s Podujatím.

4.3.             Majiteľ Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej uvedené ihneď po úhrade ceny Vstupenky a jej obdržaní na Predajnom mieste (v prípade klasickej Vstupenky), resp. po obdržaní elektronickej Vstupenky alebo vytlačení Vstupenky vlastnou tlačou  a prípadné chyby bezodkladne reklamovať podľa čl. 10 týchto VOP.

4.4.             Majiteľ Vstupenky je povinný si Vstupenku (klasickú Vstupenku) starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbanlivosť pri používaní sa považuje okolnosť, kedy sa Vstupenky bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môže zmocniť tretia osoba.

4.5.             Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie Vstupenky je zakázané.

4.6.             HC Košice odporúča Majiteľom vstupeniek informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s Podujatím, na ktoré bola Vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia Podujatia, a to na Predajných miestach alebo na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/.

4.7.             Predložením Vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadrí Majiteľ Vstupenky súhlas s pokynmi HC Košice v mieste konania Podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. Pokyny HC Košice, alebo prevádzkový poriadok Podujatia sú k dispozícii buď na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/ pri konkrétnom podujatí alebo zverejnené pred vstupom na podujatie. V prípade ich nedodržania je HC Košice oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel Podujatia, a to napr. aj vo forme zamedzenia ďalšej účasti Majiteľa Vstupenky na Podujatí bez nároku na akúkoľvek formu refundácie ceny Vstupenky a/alebo inej ujmy Majiteľa Vstupenky.

4.8.             V osobitných prípadoch, ako napr. pri verejných športových podujatiach, rizikových podujatiach, na základe rozhodnutia HC Košice alebo športového zväzu budú Vstupenky na dané Podujatie vystavené na konkrétne meno a priezvisko osoby, ktorá sa Podujatia zúčastní. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá Záujemca o Podujatie/Majiteľ Vstupenky. Údaje o inej fyzickej osobe je Záujemca oprávnený poskytnúť len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.

 

 

5. OSOBITNÉ UTANOVENIA O ZMENE A ZRUŠENÍ PODUJATIA


5.1         Pre jednotlivé Podujatia platia aj pokyny HC Košice.

5.2         HC Košice si vyhradzuje právo na Zmenu alebo zrušenie Podujatia.  HC Košice si vyhradzuje právo Podujatie zrušiť.

5.3         Ak dôjde k Zmene alebo Zrušeniu Podujatia, je HC Košice povinný prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/, informovať Majiteľov vstupeniek a Záujemcov o Podujatie o Zmene alebo o prípadnom zrušení Podujatia.  

5.4         Pri Zmene Podujatia nemá Majiteľ Vstupenky nárok na vrátenie ceny Vstupenky alebo jej pomernej časti, ani na náhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich s jeho účasťou na zmenenom Podujatí alebo neúčasťou na zrušenom Podujatí. 

5.5         Pri zrušení Podujatia finančné prostriedky predstavujúce cenu Vstupenky vracia organizátor bez zbytočného odkladu Majiteľom vstupeniek po zverejnení oznámenia o zrušení Podujatia organizátorom s výnimkou ustanovenia 11.5 týchto VOP. Nárok na vrátenie vstupného sú Majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 180 dní od plánovaného uskutočnenia Podujatia, inak nárok na vrátenie ceny Vstupenky zaniká. Cena Vstupenky, príp. jej časť bude vrátená spätným pripísaním na účet, z ktorého Majiteľ Vstupenky túto cenu Vstupenky zaplatil.

5.6         HC Košice nie je povinný vrátiť Majiteľom Vstupeniek cenu Vstupeniek alebo jej pomernú časť, ani im zaplatiť alebo poskytnúť akúkoľvek kompenzáciu v prípade, ak je Podujatie zrušené (i) z dôvodov, ktoré boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke HC Košice (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), najmä ale nie len z dôvodov na strane účastníkov (napr. zhoršenie zdravotného stavu a pod.), vyššej moci, živelných pohrôm, nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počasia, štrajkov, demonštrácií, vojen, povstaní, nepokojov, teroristických útokov alebo podozrení na ne, alebo zákazov verejných podujatí alebo Podujatia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, súdom alebo právnym predpisom, alebo (ii) z dôvodov na strane Majiteľa Vstupenky (§420a ods. 3 Občianskeho zákonníka), alebo (iii) z akýchkoľvek iných obdobných dôvodov uvedených vo VOP alebo pokynoch HC Košice, a to všetko aj v prípade, ak sa namiesto zrušeného Podujatia neuskutoční náhradné Podujatie v náhradnom termíne.

5.7         V prípade zrušenia Podujatia z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo vojnového stavu, nemá Majiteľ Vstupenky nárok na vrátenie ceny Vstupenky ani jej pomernej časti, ani na náhradu akýchkoľvek nákladov súvisiacich s jeho neúčasťou na zrušenom Podujatí.

 

 

6.                  REGISTRÁCIA

6.1.            K priamemu zakúpeniu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ potrebné vykonať registráciu na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/, avšak jej vykonanie sa odporúča za účelom lepšieho využívania služieb Systému (napr. možnosť byť informovaný o Zmenách/zrušení Podujatia, možnosť sledovania histórie svojich objednávok, opätovná tlač Vstupeniek, odpadá nutnosť opakovaného vypĺňania údajov a pod.).

6.2.             V prípade, ak HC Košice využije možnosť zablokovania prístupu do Systému na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/ konkrétnemu registrovanému používateľovi v zmysle týchto VOP, ide o výkon práva HC Košice s ktorým nie je spojený vznik akýchkoľvek nárokov na strane registrovaného používateľa, ktorému bol prístup zablokovaný, a to najmä, avšak nie výlučne, spojený so stratou prístupu, stratou údajov, dát a informácií nachádzajúcich sa v registrovanom účte používateľa a pod. Ochrana osobných údajov používateľa tým nie je dotknutá.

 

 

7.                  PLATBA ZA VSTUPENKY

7.1.             Záujemca o Podujatie môže zaplatiť Vstupenku prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/, prípadne na Predajnom mieste.

7.2.             Cenu vybraných Vstupeniek je možné uhradiť platobnou kartou prostredníctvom siete internet systémom Payout (platba cez virtuálny POS terminál). Môžete zaplatiť kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

7.3.             V prípadoch platby podľa čl. 7.1. budú finančné prostriedky predstavujúce cenu vybraných Vstupeniek stiahnuté zo zadaného účtu ihneď po potvrdení úhrady.

 

 

8.                  DODACIE PODMIENKY

8.1.             Vstupenky je možné prevziať osobne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, alebo zaslaním prostredníctvom e-mailovej správy vo formáte pdf (potrebné vytlačiť) a png (vstupenku vo formáte png obrázku ukážte organizátorovi, ktorý ju oskenuje a umožní vám vstup).

8.2.             V prípade klasických vstupeniek bude možné Majiteľovi Vstupenky zakúpiť si Vstupenky na Predajných miestach. Aktuálny zoznam Predajných miest je na https://vstupenky.hckosice.sk/.

8.3.     O Zmenách, ktoré sa pri jednotlivých Podujatiach vyskytli, a o ktorých je HC Košice informovaný, bude HC Košice bezodkladne informovať Majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/.

8.4.             Majiteľ Vstupenky sa zaväzuje:

8.4.1.            zaplatiť za Vstupenky dojednanú cenu v plnej výške

8.4.2.            uviesť všetky údaje požadované  HC Košice úplne a pravdivo

8.4.3.    skontrolovať, či mu boli vstupenky dodané zaslaním e-mailu alebo stiahnutím ich kópie na stránke https://vstupenky.hckosice.sk/moje-vstupenky. V prípade zistenia nedodania vstupeniek je Majiteľ vstupenky povinný nahlásiť túto skutočnosť zaslaním e-mailu na adresu vstupenky@hckosice.sk pred začiatkom zápasu, na ktorý boli vstupenky zakúpené.

8.5.             Majiteľ Vstupenky berie na vedomie, že:

8.5.1.            za nedodanie Vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním e-mailovej adresy Majiteľom Vstupenky zodpovedá Majiteľ Vstupenky.

8.5.2.            za nevyužitie Vstupenky na Podujatie zodpovedá Majiteľ Vstupenky.

8.5.3.            za skontrolovanie Vstupeniek pri prevzatí na Predajnom mieste Majiteľom Vstupenky zodpovedá Majiteľ Vstupenky.

8.5.4.            za skontrolovanie Vstupeniek a uchovaní čiarového kódu na vytlačenej vstupenke v čitateľnej podobe  zodpovedá Majiteľ Vstupenky.

 

8.6.             Vstupenky nie je možné rezervovať, proces ich nákupu musí byť ukončený v lehote zobrazenej na stránke https://vstupenky.hckosice.sk/

 

 

 

9.                  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.             V prípade zakúpenia Vstupenky, vrátane jednotlivých druhov elektronických vstupeniek, nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na Podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. HC Košice, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi Vstupenky službu na voľný čas, t.j. Podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania Podujatia. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom Vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

9.2.             V prípade zakúpenia Vstupenky priamo na Predajnom mieste nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného. Vrátenie zaplatenej Vstupenky na Podujatie nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom Vstupenky v prípade nevyužitia Vstupenky.

9.3        V prípade nedodanie vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo ich uložením v sekcii https://vstupenky.hckosice.sk/moje-vstupenky je možné žiadať o opätovné zaslanie zaslaním e-mailu na adresu vstupenky@hckosice.sk pred začiatkom zápasu, na ktorý boli vstupenky zakúpené.

9.4.             Pri strate alebo krádeži Vstupenky je Majiteľ Vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť HC Košice zaslaním e-mailovej správy na adresu vstupenky@hckosice.sk alebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu HC Košice, Nerudova 12, 040 01 Košice. V prípade, ak túto udalosť ohlásil na polícii, je povinný HC Košice predložiť aj policajný záznam. V prípade, ak je možné overiť totožnosť vlastníka danej Vstupenky (t.j. ak Majiteľ Vstupenky zaplatil Vstupenku prostredníctvom svojej registrácie cez internet na https://vstupenky.hckosice.sk/), HC Košice môže vystaviť Majiteľovi Vstupenky, po vyplnení čestného prehlásenia, za manipulačný poplatok vo výške 9,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, príp. potvrdenie, ktoré bude oprávňovať Majiteľa Vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola stratená/ukradnutá Vstupenka zakúpená.

9.5.             Pri poškodení Vstupenky je Majiteľ Vstupenky povinný čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť HC Košice zaslaním e-mailovej správy na adresu vstupenky@hckosice.skalebo písomného oznámenia formou poštovej zásielky na adresu HC Košice, Nerudova 12, 040 01 Košice a zároveň predložiť poškodenú Vstupenku (príp. všetky jej časti) a čestné prehlásenie opisujúce spôsob poškodenia. HC Košice môže vystaviť Majiteľovi Vstupenky za manipulačný poplatok vo výške 9,- EUR novú, náhradnú Vstupenku, ktorá bude oprávňovať Majiteľa Vstupenky k vstupu na Podujatie, na ktoré bola poškodená Vstupenka zakúpená.

9.6.         HC Košice si vyhradzuje právo predať jednej osobe najviac 4 Vstupenky na jeden zápas. HC Košice si zároveň vyhradzuje právo jednostranne  stornovať zakúpené Vstupenky (odstúpiť od Zmluvy o predaji Vstupenky) pri podozrení z nekalých aktivít smerujúcich k ďalšiemu predaju Vstupeniek zo strany Majiteľa Vstupenky alebo tretích osôb.  

 

 

10.              REKLAMAČNÝ PORIADOK

10.1.         V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje chyby (t. j. nie sú na nej uvedené údaje podľa čl. 2. týchto VOP, resp. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako Majiteľom Vstupenky zakúpené Podujatie a pod.), je Majiteľ Vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto chyby u HC Košice reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená (klasická Vstupenka), alebo v prípade tlače elektronicky zaslanej vstupenky zaslaním e-mailovej správy na adresu vstupenky@hckosice.sk (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za reklamácie) alebo písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu HC Košice, Nerudova 12, 040 01 Košice. V prípade reklamácie chýb klasickej Vstupenky je nutné túto Vstupenku (originál) predložiť HC Košice (osobne alebo poštovou zásielkou spolu s reklamáciou). V prípade zistenia existencie chyby a/alebo v prípade, ak zásielka nie je kompletná, je zástupca doručovateľa povinný umožniť Majiteľovi Vstupenky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe chyby, ktorého správnosť potvrdí svojim podpisom zástupca doručovateľa. Ak ide o zjavnú chybu na Vstupenke, ktorú Majiteľ Vstupenky mohol zistiť kontrolou pri zakúpení a ktorú bezodkladne neoznámil HC Košice, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Majiteľ Vstupenky preukáže, že reklamované chyby existovali už v čase doručenia Vstupenky, resp. ak sa údaje na vstupenke nezhodujú s údajmi na objednávke Majiteľa Vstupenky.

10.2.         V prípade reklamácie chýb Vstupenky na Predajnom mieste bude reklamácia vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi Vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).

10.3.         V prípade reklamácie chýb Vstupenky prostredníctvom e-mailu alebo pošty HC Košice v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú Vstupenku) zašle Majiteľovi Vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu Podujatia navrhne Majiteľovi Vstupenky spôsob odstránenia chýb Vstupenky (zašle novú Vstupenku /klasickú Vstupenku, elektronickú Vstupenku/, umožní Majiteľovi Vstupenky vytlačiť si novú Vstupenku, zašle zoznam Predajných miest, kde bude možné osobne si prevziať novú Vstupenku a pod.). Reklamácia chýb nebude uznaná po uskutočnení Podujatia, prípadne po jeho zrušení.

10.4.         V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu alebo pošty HC Košice v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie (vrátane originálu Vstupenky, ak sa jedná o klasickú Vstupenku) zašle Majiteľovi Vstupenky rovnakou formou (e-mailom alebo prostredníctvom poštovej zásielky) vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

10.5.         Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim HC Košice je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Upozorňujeme na čl. 4.2 VOP, podľa ktorého spotrebiteľ zakúpením Vstupenky na Predajnom mieste alebo prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ vstupuje do právneho vzťahu priamo s organizátorom vybraného Podujatia.

10.6.         Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

11.              VRÁTENIE VSTUPNÉHO PRI ZRUŠENÍ PODUJATIA

11.1       V prípade zrušenia Podujatia je Majiteľ Vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/. Vstupné bude vrátené rovnakým spôsobom, ako bolo uhradené. V prípade, ak bude vstupné vrátené, cena Vstupenky, príp. jej časť bude vrátená spätným pripísaním na účet, z ktorého Majiteľ Vstupenky túto cenu Vstupenky zaplatil. Majiteľ Vstupenky v takom prípade zašle žiadosť o vrátenie vstupného formou e-mailovej správy na adresu vstupenky@hckosice.sk. (žiadosti zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú považované za žiadosti o vrátenie vstupného) alebo poštovej zásielky na adresu HC Košice, Nerudova 12, 040 01 Košice K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné doložiť relevantný doklad o tejto úhrade (detail platby), Vstupenky a číslo účtu, na ktoré žiadate peniaze za zrušené Podujatie uhradiť. Ak si Majiteľ zvolil druh Vstupenky v elektronickej podobe, doloží čestné vyhlásenie, že Vstupenku nepoužil na vystavenie duplikátu alebo nezneužil iným spôsobom a bude si cenu za Vstupenku nárokovať len jedenkrát. 

11.2       Majiteľ Vstupenky je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok, pokyny HC Košice a organizátorskej služby. V prípade zrušenia/Zmeny Podujatia nemá Majiteľ Vstupenky nárok na vrátenie ceny za služby spojené s dodaním Vstupenky, ako je poštovné a balné a pod.

11.3       Náhrada iných výdavkov (doprava do miesta Podujatia, ubytovanie, strava, dodanie Vstupenky a pod.) sa neposkytuje.

11.4       Zaslanie žiadosti o vrátenie vstupného nepredstavuje uplatnenie reklamácie v zmysle odseku 10. (Reklamačný poriadok) týchto VOP.

 

PODMIENKY PLATNÉ V OBDOBÍ KRÍZOVEJ SITUÁCIE

11.5.1.   Ak sa Podujatie z dôvodu Krízovej situácie neuskutočnilo, organizátor je oprávnený vrátiť cenu Vstupenky do štrnástich (14) dní od neuskutočnenia tohto Podujatia, ak si Majiteľ Vstupenky uplatnil u HC Košice nárok na vrátenie ceny Vstupenky.

11.5.2.   Ak sa Majiteľ Vstupenky nemôže zúčastniť, nezúčastní, alebo mu nie je povolené zúčastniť sa Podujatia z dôvodu, že nespĺňa alebo nepreukáže, že spĺňa podmienky na účasť na Podujatí vyplývajúce z protiepidemiologických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, takýto Majiteľ Vstupenky nemá z dôvodu zamedzenia mu účasti na Podujatí nárok na vrátenie zaplatenej ceny Vstupenky alebo na akúkoľvek inú kompenzáciu či akékoľvek iné nároky voči HC Košice.

11.5.3. V prípade nemožnosti účasti divákov/uzatvorenia štadiónov v rámci protipandemických opatrení, nevzniká držiteľom permanentiek nárok na peňažnú náhradu/vrátenie peňazí.

 

 

12.              OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1.         HC Košice ako prevádzkovateľ internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ a Systému, spracúva osobné údaje fyzických osôb - používateľov internetovej stránky/Záujemcov o Podujatie a/alebo Majiteľov Vstupenky (ďalej len „dotknuté osoby“) ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (ďalej len „Nariadenie“).

12.2.         Aby mohol Záujemca o Podujatie využiť služby HC Košice, t.j. realizovať kúpu Vstupenky na Podujatie prostredníctvom Systému na internetovej stránke https://vstupenky.hckosice.sk/, vrátane s tým súvisiacich úkonov (doručenie Vstupeniek e-mailom, vybavenie reklamácie, vrátenie vstupného a pod.), musí HC Košice oznámiť svoje osobné údaje, a to v rozsahu podľa zvolených/požadovaných služieb. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je zo strany HC Košice možné služby Systému Záujemcovi o Podujatie a/alebo Majiteľovi Vstupenky poskytnúť (napr. bez poskytnutia čísla platobnej karty nie je možné zrealizovať vrátenie vstupného za zrušené Podujatie Majiteľovi Vstupenky a pod.). Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je teda prevádzka Systému a využitie jeho služieb.

12.3.         Za týmto účelom spracúva HC Košice osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dodacia adresa / fakturačná adresa, telefónne číslo, informácie o objednávke (názov Podujatia, cena Vstupenky, číslo rezervácie, dátum úhrady, druh Vstupenky, číslo sedadla), detail platby (v prípade, ak došlo k zrušeniu Podujatia a vráteniu vstupného), online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

12.4.         HC Košice spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe:

a)      čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú HC Košice a Záujemcovia o Podujatie alebo Majitelia Vstupenky alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti záujemcu o Podujatie, resp. Majiteľa Vstupenky;

b)     čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem HC Košice. Oprávneným záujmom HC Košice je zvýšenie využitia Systému, t.j. podpora predaja Vstupeniek na Podujatia používateľom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/. Oprávneným záujmom HC Košice je aj vykonávanie marketingu. Na tento účel HC Košice spracúva e-mailovú adresu dotknutej osoby.

12.5.         Spracúvané osobné údaje uchováva HC Košice po dobu:

a)      trvania predzmluvného vzťahu, vzniku zmluvného vzťahu a uskutočnením Podujatia a následne po dobu predpísanú príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorých má HC Košice povinnosť uchovávania údajov;

b)     trvania oprávneného záujmu, t.j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom Systému. Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

12.6.         Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré HC Košice nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, môže využívať služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako Facebook, Google analytics.

12.7.         Poučenie o právach dotknutej osoby:

12.7.1.   v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje HC Košice dotknutej osobe nasledovné informácie:

a)      identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v úvode týchto VOP,

b)     účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v čl. 13.1. a 13.2.,

c)      zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v čl. 13.3 týchto VOP,

d)     osobné údaje, resp. či osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám – subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností HC Košice v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež subjektom poskytujúcim technickú realizáciu a údržbu predajného portálu https://vstupenky.hckosice.sk/, a príp. subjektu poskytujúcemu HC Košice právne služby.

e)      HC Košice uchováva osobné údaje po dobu podľa čl. 13.5. týchto VOP a v súlade osobitnými právnymi predpismi,

f)       dotknutá osoba má právo od HC Košice požadovať prístup k jej osobným údajom, právo na opravu jej osobných údajov, právo na vymazanie jej osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

g)      dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

12.7.2.   Informácie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov VOP.

a)      Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od HC Košice potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v čl. 12.7.1.VOP.

b)     Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby HC Košice bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

c)      Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u HC Košice bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

·           osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo

·           dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo

·           dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo

·           osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo

·           je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

·           sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d)     Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby HC Košice obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

·           dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho HC Košice overiť správnosť spracúvaných osobných údajov; alebo

·           spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo

·           HC Košice už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo

·           dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane HC Košice prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je HC Košice povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

e)        Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je HC Košice v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým HC Košice oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

f)         Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla HC Košice, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

g)        Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov HC Košice alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. HC Košice nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

h)       Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie: dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

i)         Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, HC Košice bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

j)         Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

·           HC Košice je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže HC Košice poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. HC Košice je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

·           HC Košice je povinný poskytnúť dotknutej osobe identifikačné údaje z úvodu týchto VOP do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže HC Košice v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. HC Košice je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

·           Informácie podľa úvodu týchto VOP poskytuje HC Košice bezodplatne.

·           Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, HC Košice môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

12.7.3.   Obmedzenie práv dotknutej osoby

O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia HC Košice informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

HC Košice spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s Nariadením, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

HC Košice spracúva osobné údaje dotknutej osoby pri dodržiavaní vysokého štandardu ochrany osobných údajov. Za týmto účelom HC Košice prijal technické, organizačné, personálne a ostatné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 Nariadenia.

12.8.         HC Košice na zabezpečenie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb správnym, zákonným a transparentným spôsobom ustanovila zodpovednú osobu, s ktorou sa môžete skontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy na adrese vstupenky@hckosice.sk alebo poštou na adrese HC Košice, Monika Kukurová, HC Košice, Nerudova 12, 040 01 Košice.

12.9.         Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

12.10.     Záujemca o Podujatie bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.11.     Ak sa uzatvára zmluva prostredníctvom internetovej stránky https://vstupenky.hckosice.sk/ dochádza k uzavretiu zmluvy prejavením súhlasu záujemcu o Podujatie tým, že potvrdí na to určené pole označené „Súhlasím s kúpou Vstupenky za vyššie uvedených podmienok s povinnosťou platby“, ktorým odsúhlasuje všetky predtým zobrazené údaje, najmä miesto a čas Podujatia, cenu Vstupenky, spôsob platby a prevzatia Vstupenky, prípadne iné doplnkové služby. Nárok na Vstupenku však vzniká až zaplatením vstupného. Zmluva sa uzaviera v slovenskom jazyku.

 

 

13.              SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1.         Právny vzťah medzi HC Košice a Záujemcom o Podujatie, resp. vlastníkom Vstupenky v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto VOP, právnemu poriadku Slovenskej republiky, podľa zmluvných strán najmä ustanoveniam zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Záujemca o Podujatie, resp. Majiteľ Vstupenky je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Záujemca o Podujatie, resp. Majiteľ Vstupenky je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.

13.2.         Ak bude niektoré ustanovenie VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia VOP ostávajú v platnosti a účinnosti.

13.3.         Všetky spory, ktoré vzniknú z právneho vzťahu regulovaného VOP, budú riešené vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby sa predišlo možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami nebude dosiahnutý zmier, prípadné spory bude riešiť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.

13.4.         HC Košice má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmenené a doplnené VOP nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke https://vstupenky.hckosice.sk/

13.5.         Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 9. 2021


ODPORÚČANIA:

Aktuálne informácie o Podujatiach a programe nájdete na https://www.hckosice.sk/. Odporúčame Majiteľom vstupeniek vyzdvihnúť si zakúpené Vstupenky včas, v dostatočnom časovom predstihu pred konaním Podujatia tak, aby stihli začiatok Podujatia.

 

ORGÁN DOZORU:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
827 99 Bratislava